Items where Author is "Guo, Zhanhu"

Up a level
Export as [feed] RSS
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 32.

Article

Li, Fushan, Li, Qiuyu, Kimura, Hideo, Xie, Xiubo, Zhang, Xiaoyu, Wu, Nannan, Sun, Xueqin, Xu, Bin, Algadi, Hassan, Pashameah, Rami Adel, Alanazi, Abdullah K., Alzahrani, Eman, Li, Haodong, Du, Wei, Guo, Zhanhu and Hou, Chuanxin (2023) Morphology controllable urchin-shaped bimetallic nickel-cobalt oxide/carbon composites with enhanced electromagnetic wave absorption performance. Journal of Materials Science and Technology, 148. pp. 250-259. ISSN 1005-0302

Bi, Xiaoyu, Li, Meichun, Zhou, Guoqiang, Liu, Chaozheng, Huang, Runzhou, Shi, Yang, Xu, Bin, Guo, Zhanhu, Fan, Wei, Algadi, Hassan and Ge, Shengbo (2023) High-performance flexible all-solid-state asymmetric supercapacitors based on binder-free MXene/cellulose nanofiber anode and carbon cloth/polyaniline cathode. Nano Research, 16 (5). pp. 7696-7709. ISSN 1998-0124

Qiu, Yang, Li, Gaoyang, Zhou, Huimin, Zhang, Guoliang, Guo, Liang, Guo, Zhanhu, Yang, Ruonan, Fan, Yuqi, Wang, Weiliang, Du, Yong and Dang, Feng (2023) Highly Stable Garnet Fe2Mo3O12 Cathode Boosts the Lithium–Air Battery Performance Featuring a Polyhedral Framework and Cationic Vacancy Concentrated Surface. Advanced Science, 10 (12). p. 2300482. ISSN 2198-3844

Li, Xue, Ren, Jianning, Sridhar, Deepak, Xu, Bin, Algadi, Hassan, El-Bahy, Zeinhom M., Ma, Yong, Li, Tingxi and Guo, Zhanhu (2023) Progress of layered double hydroxide-based materials for supercapacitors. Materials Chemistry Frontiers, 7 (8). pp. 1520-1561. ISSN 2052-1537

Yu, Xin, Wu, Zijian, Weng, Ling, Jiang, Dawei, Algadi, Hassan, Qin, Zhuofan, Guo, Zhanhu and Xu, Bin (2023) Flexible strain sensor enabled by carbon nanotubes-decorated electrospun TPU membrane for human motion monitoring. Advanced Materials Interfaces, 10 (11). p. 2202292. ISSN 2196-7350

Hou, Chuanxin, Yang, Wenyue, Kimura, Hideo, Xie, Xiubo, Zhang, Xiaoyu, Sun, Xueqin, Yu, Zhipeng, Yang, Xiaoyang, Zhang, Yuping, Wang, Bin, Xu, Bin, Sridhar, Deepak, Algadi, Hassan, Guo, Zhanhu and Du, Wei (2023) Boosted lithium storage performance by local build-in electric field derived by oxygen vacancies in 3D holey N-doped carbon structure decorated with molybdenum dioxide. Journal of Materials Science and Technology, 142. pp. 185-195. ISSN 1005-0302

Ping, Dan, Yi, Feng, Zhang, Guiwei, Wu, Shide, Fang, Shaoming, Hu, Kailong, Xu, Bin, Ren, Junna and Guo, Zhanhu (2023) NH4Cl-assisted preparation of single Ni sites anchored carbon nanosheet catalysts for highly efficient carbon dioxide electroreduction. Journal of Materials Science and Technology, 142. pp. 1-9. ISSN 1005-0302

Mu, Yirui, Wang, Lin, Zhang, Rui, Pashameah, Rami Adel, Alzahrani, Eman, Li, Zhengzheng, Alanazi, Abdullah K., Algadi, Hassan, Huang, Mina, Guo, Zhanhu, Wan, Tong and Wei, Huige (2023) Rapid and facile fabrication of hierarchically porous graphene aerogel for oil-water separation and piezoresistive sensing applications. Applied Surface Science, 613. p. 155982. ISSN 0169-4332

Zhang, Yufei, Zheng, Junjie, Nan, Jiejie, Gai, Chengjie, Shao, Qian, Murugadoss, Vignesh, Maganti, Srihari, Naik, Nithesh, Algadi, Hassan, Huang, Mina, Xu, Bin and Guo, Zhanhu (2023) Influence of mass ratio and calcination temperature on physical and photoelectrochemical properties of ZnFe-layered double oxide/cobalt oxide heterojunction semiconductor for dye degradation applications. Particuology, 74. pp. 141-155. ISSN 1674-2001

Nueraji, Marat, Toktarbay, Zhexenbek, Ardakkyzy, Aida, Sridhar, Deepak, Algadi, Hassan, Xu, Bin, Althakafy, Jalal T., Alanazi, Abdullah K., Abo-Dief, Hala M., Adilov, Salimgerey and Guo, Zhanhu (2023) Mechanically-robust electrospun nanocomposite fiber membranes for oil and water separation. Environmental Research, 220. p. 115212. ISSN 0013-9351

He, Guanyu, He, Yuxin, Liu, Hu and Guo, Zhanhu (2023) Engineering integrated multimodal sensing and feedback ring system for advanced interactive metaverse platform. Science Bulletin, 68 (2). pp. 133-135. ISSN 2095-9273

Lian, Mengying, Sun, Jiaxin, Jiang, Dawei, Xu, Miaojun, Wu, Zijian, Xu, Bin, Algadi, Hassan, Huang, Mina and Guo, Zhanhu (2023) Waterwheel-inspired high-performance hybrid electromagnetic-triboelectric nanogenerators based on fluid pipeline energy harvesting for power supply systems and data monitoring. Nanotechnology, 34 (2). 025401. ISSN 0957-4484

Lin, Jing, Li, Jialin, Feng, Shichang, Gu, Caiqin, Li, Huajian, Lu, Hanqing, Hu, Fei, Pan, Duo, Xu, Bin and Guo, Zhanhu (2023) An Active Bacterial Anti-adhesion Strategy Based on Directional Transportation of Bacterial Droplets Driven by Triboelectric Nanogenerators. Nano Research, 16 (1). pp. 1052-1063. ISSN 1998-0124

Feng, Shixuan, Zhai, Futian, Su, Huahua, Sridhar, Deepak, Algadi, Hassan, Xu, Bin, Pashameah, Rami Adel, Alzahrani, Eman, Abo-Dief, Hala M., Ma, Yong, Li, Tingxi and Guo, Zhanhu (2023) Progress of metal organic frameworks-based composites in electromagnetic wave absorption. Materials Today Physics, 30. p. 100950. ISSN 2542-5293

Qiu, Wanda, Hao, Qing, Annamareddy, Sri Hari Kumar, Xu, Bin, Guo, Zhanhu and Jiang, Qinglong (2022) Electric Vehicle Revolution and Implications: Ion Battery and Energy. Engineered Science, 20. pp. 100-109. ISSN 2576-988X

Bi, Jialin, Liu, Yan, Gao, Fengjun, Ge, Shengsong, E-lBahy, Zeinhom M., Huang, Mina, Mersa, Gaber A. M., Alhadhrami, A., Ibrahim, Mohamed M., Xu, Bin, Algadi, Hassan, Shao, Qian and Guo, Zhanhu (2022) Improving water resistance and mechanical properties of waterborne acrylic resin modified by 3,3',5,5'-tetramethyl-4,4'-biphenyl diglycidyl ether. Surfaces and Interfaces, 35. p. 102426. ISSN 2468-0230

Wang, Junya, Fu, Rong, Wen, Shikun, Ning, Ping, Helal, Mohamed H., Salem, Mohamed A., Xu, Bin, El-Bahy, Zeinhom M., Huang, Mina, Guo, Zhanhu, Huang, Liang and Wang, Qiang (2022) Progress and current challenges for CO2 capture materials from ambient air. Advanced Composites and Hybrid Materials, 5 (4). pp. 2721-2759. ISSN 2522-0128

Zheng, Mingming, Ren, Jiajia, Wang, Chuanjin, Ma, Yong, Ding, Jianxu, Li, Tingxi, Elnaggar, Ashraf, El Azab, Islam, Mahmoud, M.H.H., El-Bahy, Salah, Seok, IIwoo, Naik, Nithesh, Roymahapatra, Gourisankar, Murugadoss, Vignesh, Huang, Mina, Xu, Bin and Guo, Zhanhu (2022) Magnetite@poly(p-phenylenediamine) core-shell composite modified with salicylaldehyde for adsorption and separation of Mn (VII) from polluted water. Journal of Nanostructure in Chemistry, 12 (6). pp. 1155-1168. ISSN 2193-8865

Pan, Duo, Yang, Gui, Abo-Dief, Hala, Dong, Jingwen, Su, Fengmei, Liu, Chuntai, Li, Yifan, Xu, Bin, Murugadoss, Vignesh, Naik, Nithesh, El-Bahy, Salah, Huang, Minan and Guo, Zhanhu (2022) Vertically Aligned Silicon Carbide Nanowires/Boron Nitride Cellulose Aerogel Networks Enhanced Thermal Conductivity and Electromagnetic Absorbing of Epoxy Composites. Nano-Micro Letters, 14 (1). p. 118. ISSN 2150-5551

Liu, Dong, Zhou, Honghao, Zhao, Yuanyuan, Huyan, Chenxi, Wang, Zibi, Torun, Hamdi, Guo, Zhanhu, Dai, Sheng, Xu, Bin and Chen, Fei (2022) A Strand Entangled Supramolecular PANI/PAA Hydrogel Enabled Ultra-Stretchable Strain Sensor. Small, 18 (47). p. 2203258. ISSN 1613-6810

Chen, Ya, Lin, Jing, Mersal, Gaber A.M., Zuo, Jianliang, Li, Jialin, Wang, Qiying, Feng, Yuhong, Liu, Jianwei, Liu, Zili, Wang, Bin, Xu, Bin and Guo, Zhanhu (2022) “Several birds with one stone” strategy of pH/thermoresponsive flame-retardant/photothermal bactericidal oil-absorbing material for recovering complex spilled oil. Journal of Materials Science and Technology, 128. pp. 82-97. ISSN 1005-0302

Zhang, Yangkai, Cao, Liu, Fu, Haibin, Zhang, Min, Meng, Jun, Althakafy, Jalal T., Abo-Dief, Hala M., El-Bahy, Salah M., Zhang, Yushun, Wei, Huanhuan, Xu, Bin and Guo, Zhanhu (2022) Effect of sulfamethazine on anaerobic digestion of manure mediated by biochar. Chemosphere, 306. p. 135567. ISSN 0045-6535

Zhu, Qingsong, Zhao, Yao, Miao, Baoji, Abo-Dief, Hala M., Qu, Muchao, Pashameah, Rami Adel, Xu, Bin, Huang, Mina, Algadi, Hassan, Liu, Xianhu and Guo, Zhanhu (2022) Hydrothermally synthesized ZnO-RGO-PPy for water-borne epoxy nanocomposite coating with anticorrosive reinforcement. Progress in Organic Coatings, 172. p. 107153. ISSN 0033-0655

Guo, Jiang, Chen, Zhuoran, Xu, Xiaojian, Li, Xu, Liu, Hu, Xi, Shaohua, Abdul, Waras, Wu, Qing, Zhang, Pei, Xu, Bin, Zhu, Jianfeng and Guo, Zhanhu (2022) Enhanced electromagnetic wave absorption of engineered epoxy nanocomposites with the assistance of polyaniline fillers. Advanced Composites and Hybrid Materials, 5 (3). pp. 1769-1777. ISSN 2522-0128

Xu, Juan, Zhu, Ping, El Azab, Islam H., Xu, Bin, Guo, Zhanhu, Elnggar, Ashraf Y., Mersal, Gaber A.M., Liu, Xiangyi, Zhi, Yunfei, Lin, Zhiping, Algadi, Hassan and Shan, Shaoyun (2022) An efficient bifunctional Ni-Nb2O5 nanocatalysts for the hydrodeoxygenation of anisole. Chinese Journal of Chemical Engineering, 49. pp. 187-197. ISSN 1004-9541

Luo, Wenlong, Ma, Yong, Li, Tingxi, Thabet, Hamdy Khamees, Hou, Chunping, Ibrahim, Mohamed M., El-Bahy, Salah M., Xu, Bin and Guo, Zhanhu (2022) Overview of MXene/conducting polymer composites for supercapacitors. Journal of Energy Storage, 52. p. 105008. ISSN 2352-152X

Guo, Yan, Liu, Hu, Wang, Dedong, El-Bahy, Zeinhom M., Althakafy, Jalal T., Abo-Dief, Hala M., Guo, Zhanhu, Xu, Bin, Liu, Chuntai and Shen, Changyu (2022) Engineering hierarchical heterostructure material based on metal-organic frameworks and cotton fiber for high-efficient microwave absorber. Nano Research, 15 (8). pp. 6841-6850. ISSN 1998-0124

Nan, JieJie, Guo, Sijia, Alhashmialameer, Dalal, He, Qingming, Meng, Yinuo, Ge, Ruixiang, El-Bahy, Salah M., Naik, Nithesh, Murugadoss, Vignesh, Huang, Mina, Xu, Bin, Shao, Qian and Guo, Zhanhu (2022) Hydrothermal Microwave Synthesis of Co3O4/In2O3 Nanostructures for Photoelectrocatalytic Reduction of Cr(VI). ACS Applied Nano Materials, 5 (7). pp. 8755-8766. ISSN 2574-0970

Yu, Zhuanghua, Yan, Zhangyin, Zhang, Fuhao, Wang, Junxiang, Shao, Qian, Murugadoss, Vignesh, Alhadhrami, A., Mersal, Gaber A.M., Ibrahim, Mohamed M., El-Bahy, Zeinhom M., Li, Yifan, Huang, Mina and Guo, Zhanhu (2022) Waterborne acrylic resin co-modified by itaconic acid and γ-methacryloxypropyl triisopropoxidesilane for improved mechanical properties, thermal stability, and corrosion resistance. Progress in Organic Coatings, 168. p. 106875. ISSN 0300-9440

Jing, Xinyi, Li, Yingchun, Zhu, Jiahua, Chang, Lei, Maganti, Srihari, Naik, Nithesh, Xu, Bin, Murugadoss, Vignesh, Huang, Mina and Guo, Zhanhu (2022) Improving thermal conductivity of polyethylene/polypropylene by styrene-ethylene-propylene-styrene wrapping hexagonal boron nitride at the phase interface. Advanced Composites and Hybrid Materials, 5 (2). pp. 1090-1099. ISSN 2522-0128

Zhang, Fuhao, Jing, Cheng, Yan, Zhangyin, Ge, Shengsong, Liu, Ping, Maganti, Srihari, Xu, Bin, Mahmoud, Khaled H., El-Bahy, Zeinhom M., Huang, Mina and Guo, Zhanhu (2022) Fluorinated acrylic monomer modified core-shell polyacrylate latex particles: Preparation, properties and characterizations. Polymer, 247. p. 124783. ISSN 0032-3861

Cheng, Haoran, Pan, Yamin, Wang, Xin, Liu, Chuntai, Shen, Changyu, Schubert, Dirk W., Guo, Zhanhu and Liu, Xianhu (2022) Ni Flower/MXene-Melamine Foam Derived 3D Magnetic/Conductive Networks for Ultra-Efficient Microwave Absorption and Infrared Stealth. Nano-Micro Letters, 14 (1). p. 63. ISSN 2311-6706

This list was generated on Wed May 29 18:47:03 2024 UTC.